ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η δημιουργία και τα δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Double Click.

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία,
πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης
.

Είσοδος χρήστη

Εγγραφή νέου χρήστη

Όροι χρήσης της Υπηρεσίας
Δημοσίευσης στοιχείων και πράξεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
isologismoi.dclick.gr


Η Δημοσίευση στοιχείων και πράξεων Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στο δικτυακό τόπο της εταιρίας, όπως προβλέπεται από το Ν. 4072/2012, είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την "Double Click", άμεσα και οικονομικά.

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας δημοσίευσης στοιχείων, που παρέχει η "Double Click". Για την παροχή της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα. Ο χρήστης με την αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης, συμβάλλεται με την "Double Click" και δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

  • Με την είσοδό του ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες της επιχείρησης σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται από την υπηρεσία, καθώς και να ενημερώνει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διατηρούνται πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Η "Double Click" δε φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εξαιτίας τυχόν ανακριβών ή και ψευδών στοιχείων που θα αναρτηθούν από τον χρήστη. Αν η "Double Click" υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση προς οποιονδήποτε εξαιτίας ανακριβών ή και ψευδών δημοσιευμένων στοιχείων, διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά του χρήστη που δημοσίευσε τα εν λόγω στοιχεία. Το ίδιο δε δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης κατά του χρήστη, διατηρεί η "Double Click" για κάθε εν γένει ζημία ή βλάβη παρούσα ή μέλλουσα που θα υποστεί εξ' αυτής της αιτίας.
  • Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε αναρτά, δημοσιεύει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Απαγορεύεται να αναρτά πληροφορίες με περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο, παράνομο ή που αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η "Double Click" έχει το δικαίωμα να διαγράφει τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε παράνομης ή ανήθικης ανακοίνωσης με ταυτόχρονη ενημέρωση προς το χρήστη που έκανε την ανάρτηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη, η "Double Click" έχει το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία.
  • Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου.
  • Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται "ως έχουν". Η "Double Click" δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών, δεδομένου ότι την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ή τη μη επικαιροποίηση αυτών διατηρούν οι χρήστες της υπηρεσίας.
  • Η "Double Click" μπορεί να τροποποιεί το δικτυακό περιβάλλον της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του isologismoi.dclick.gr, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης των παρόντων όρων, η "Double Click" θα ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες του μέσω email ή ανακοινώσεων. Η χρήση μετά την ως άνω ενημέρωση θα συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη.
  • Η χρήση της υπηρεσίας δημοσίευσης στοιχείων και πράξεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε., προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
  • Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.